การทำความเข้าใจบรรทัดฐานและประเภท

มนุษย์เรียกอีกอย่างว่าสิ่งมีชีวิตทางสังคมเช่นเดียวกับบุคคล กล่าวกันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคมเนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ดังนั้นพวกเขาจึงมักจะอยู่เป็นกลุ่ม มนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตส่วนบุคคลเช่นกันโดยพิจารณาว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกันในผลประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตัวดังนั้นความแตกต่างเหล่านี้จะนำไปสู่ความขัดแย้ง ด้วยเหตุนี้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่โรแมนติก (rukun) ระหว่างมนุษย์จึงจำเป็นต้องมีบรรทัดฐานทางสังคมเพื่อปกป้องพวกเขา

บรรทัดฐานถูกสร้างขึ้นจากความต้องการของสังคมในการสร้างระเบียบวินัยและความสงบเรียบร้อย โดยที่เราไม่รู้ตัวในกิจกรรมประจำวันของเราเราได้ตระหนักถึงการนำบรรทัดฐานเหล่านี้ไปใช้เช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมในครอบครัวของเราเราได้รับการสอนให้เคารพและมีเมตตาต่อบิดามารดา จริงๆแล้วความหมายของบรรทัดฐานคืออะไร? และอะไรคือบรรทัดฐานที่เราควรรู้? มาดูคำอธิบายกัน!

นิยามของบรรทัดฐาน

Etymologically บรรทัดฐานมาจากภาษาละตินบรรทัดฐานแอะ คำนี้หมายถึงมาตรฐานรูปแบบแนวทางกฎเกณฑ์มาตรการและนิสัย ดังนั้นบรรทัดฐานสามารถตีความได้ว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานหรือมาตรการที่ใช้วัดการกระทำหรือการกระทำของมนุษย์ ใกล้เคียงกับคำจำกัดความนี้ในภาษากรีกคำว่าnomoiหรือnomosหมายถึงกฎหมาย

ตาม Big World Language Dictionary (KBBI) นิยามของบรรทัดฐานคือกฎเกณฑ์หรือบทบัญญัติที่ผูกมัดสมาชิกของสังคม ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้เป็นแนวทางและควบคุมพฤติกรรม นอกจากนี้บรรทัดฐานหมายถึงมาตรการหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินหรือเปรียบเทียบบางสิ่งบางอย่าง

(อ่านเพิ่มเติม: แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและภาระหน้าที่)

ขณะเดียวกันตามที่ศ. Soedikno Mertokusumo แนวคิดเรื่องบรรทัดฐานเป็นกฎของชีวิตมนุษย์เกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรทำกับมนุษย์คนอื่น ๆ

จากคำจำกัดความของบรรทัดฐานเหล่านี้สามารถสรุปได้ว่าบรรทัดฐานเป็นชุดของกฎเกณฑ์ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ได้เขียนขึ้นซึ่งตกลงกันโดยกลุ่มหรือสังคมเพื่อควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มหรือสังคมที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของบรรทัดฐาน

ในชีวิตทางสังคมมีบรรทัดฐานอย่างน้อย 4 ประเภทที่ต้องปฏิบัติตามด้วยกัน ได้แก่ บรรทัดฐานทางศาสนาบรรทัดฐานแห่งความเหมาะสมบรรทัดฐานของศีลธรรมและบรรทัดฐานทางกฎหมาย

  • บรรทัดฐานทางศาสนา

บรรทัดฐานทางศาสนาเป็นกฎเกณฑ์ของชีวิตที่ยอมรับว่าเป็นบัญญัติข้อห้ามและคำสอนที่มาจากพระเจ้าและเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุด การปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางศาสนาก็เป็นไปโดยอิสระเช่นกันหมายความว่าแต่ละคนมีอิสระตามความเชื่อที่เขาเชื่อ โดยผู้ที่ปฏิบัติจะได้รับรางวัลมิฉะนั้นหากฝ่าฝืนก็จะได้รับบาป

  • บรรทัดฐานของมารยาท

บรรทัดฐานของความสุภาพเป็นบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน กฎระเบียบทางสังคมที่กำหนดขึ้นนำไปสู่วิธีที่บุคคลประพฤติตามธรรมชาติในชีวิตของผู้คนโดยที่ในบรรทัดฐานนี้พวกเขามักจะจัดลำดับความสำคัญของหลักการแห่งความเหมาะสมความเหมาะสมและนิสัยที่ควรนำไปใช้ในชีวิตชุมชน

  • ความหยาบคาย

บรรทัดฐานของความเหมาะสมเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมที่มาจากเสียงของมโนธรรมของมนุษย์ โดยการปฏิบัติตามบรรทัดฐานของความเหมาะสมบุคคลได้รับการฝึกฝนให้แยกแยะระหว่างสิ่งที่ดีและไม่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้สังคมกระทำการที่น่ารังเกียจ

  • บรรทัดฐานทางกฎหมาย

บรรทัดฐานทางกฎหมายเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมของมนุษย์ในปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและจัดทำโดยหน่วยงานของรัฐที่เป็นทางการ ธรรมชาติของบรรทัดฐานทางกฎหมายคือการควบคุมและบังคับโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความยุติธรรมในชีวิตของชุมชนชาติและรัฐ