ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศจากนิยามสู่รูปแบบ

แต่ละประเทศมีเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรบุคคลที่แตกต่างกัน ดังนั้นประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ สิ่งนี้จะกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยผลักดันให้ประเทศต่างๆดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอีกประเทศหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผลประโยชน์ของรัฐ ความร่วมมือระหว่างประเทศมีหลายรูปแบบรวมถึงความร่วมมือในด้านการเมืองสังคมการป้องกันและความมั่นคงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

ความร่วมมือระหว่างประเทศนี้ยังไม่เหมือนกับการค้าระหว่างประเทศ ขอบเขตกว้างขึ้นเนื่องจากความร่วมมือนี้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในสาขาเศรษฐกิจโดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงสวัสดิการทางเศรษฐกิจการเติบโตทางเศรษฐกิจและโครงสร้างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ

ปัจจัยและวัตถุประสงค์

มีปัจจัยหลายประการที่ส่งเสริมให้ประเทศดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์แบบร่วมมือสามารถเป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจยังสามารถเร่งการพัฒนาหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพลเมือง

(อ่านเพิ่มเติม: รูปแบบและผลกระทบของการค้าระหว่างประเทศ)

ความร่วมมือนี้ยังดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่มรายได้ของรัฐ นอกจากนี้ยังสามารถขยายโอกาสในการจ้างงานและเสริมสร้างความเป็นพี่น้องระหว่างประเทศ

แบบฟอร์ม

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบ่งออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทวิภาคีภูมิภาคพหุภาคีและระหว่างภูมิภาค

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทวิภาคีเป็นรูปแบบหนึ่งของความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสองประเทศซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่นความร่วมมือระหว่างโลกและสิงคโปร์หรือโลกกับสวีเดน

ในขณะเดียวกันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคคือความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ตามมาด้วยหลายประเทศในบางภูมิภาค ตัวอย่างเช่นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) หรือประเทศในยุโรป (EEC)

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบพหุภาคีหรือระหว่างประเทศเป็นรูปแบบหนึ่งของความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับหลายประเทศและไม่ผูกพันกับภูมิภาคหรือบางพื้นที่ ตัวอย่างของความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบพหุภาคี ได้แก่ OPEC, WTO และ IMF

ประการสุดท้ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคคือความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคสองกลุ่ม ตัวอย่างคือความร่วมมือระหว่างอาเซียนและ MEE