การทำความเข้าใจตำแหน่งและหน้าที่ของ Pancasila

Pancasila เป็นพื้นฐานของรัฐโลก เมื่ออ้างถึงสิ่งนี้ Pancasila ยังใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดนโยบายของรัฐทุกครั้งร่วมกับรัฐธรรมนูญ แต่ไม่เพียงแค่นั้น Pancasila ยังเป็นอุดมการณ์ของชาติซึ่งหมายความว่า Pancasila เป็นแนวทางของเราในฐานะพลเมืองของโลกในการประพฤติปฏิบัติ

Pancasila มีต้นกำเนิดมาจากกฎบัตรจาการ์ตาซึ่งต่อมาได้กลายเป็นบทนำของรัฐธรรมนูญปี 1945 การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับกฎบัตรจาการ์ตาพบได้ในกฎข้อที่ 1 ซึ่งตอนแรกอ่านว่า "เทพที่มีภาระผูกพันในการปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามสำหรับผู้เป็นสาวก" จากนั้นเปลี่ยนเป็น "พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ"

ทีนี้สมมุติว่าพวกเราส่วนใหญ่ท่องจำได้แล้วตั้งแต่ศีลข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5 ศึกษาประวัติของมัน แต่การนำไปใช้ต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่เข้าใจตำแหน่งและหน้าที่ของ Pancasila เอง

คำถามคือตำแหน่งและหน้าที่ของ Pancasila ในโลกคืออะไร?

ตำแหน่งและหน้าที่ของปัญจศิลา

ในฐานะพื้นฐานของรัฐ Pancasila เป็นรากฐานที่กลายเป็นพลังในการก่อตั้งโลก นี่คือจิตวิญญาณของชาติโลกซึ่งหมายความว่าจิตวิญญาณของ Pancasila สามารถชุบชีวิตชาติโลกได้ ในฐานะบุคลิกภาพประจำชาติ Pancasila มีลักษณะที่โดดเด่นซึ่งสร้างความแตกต่างให้กับประเทศในโลกและประเทศอื่น ๆ

Pancasila ยังเป็นที่มาของกฎหมายทั้งหมด ซึ่งหมายความว่ากฎหมายทั้งหมดที่รวบรวมและบังคับใช้ในโลกตั้งอยู่บนพื้นฐานของ Pancasila ในฐานะที่เป็นข้อตกลงอันสูงส่ง Pancasila ที่ทำโดยชาวโลกเป็นข้อตกลงที่แสดงถึงเสียงของประชาชน Pancasila ยังสะท้อนให้เห็นถึงอุดมคติและเป้าหมายของประเทศโลกที่จะกลายเป็นประเทศที่ชอบธรรมและเจริญรุ่งเรือง

ในฐานะที่เป็นหลักการเดียวในชีวิตของชาติและรัฐ Pancasila ถูกมองว่าเป็นบรรทัดฐานที่ควบคุมสังคม Pancasila ในฐานะคุณธรรมของการพัฒนาทำให้การพัฒนาต้องอ้างถึง

ความหมายของปัญจศิลา

ความหมายของ Pancasila สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประการคือเป็นพื้นฐานของรัฐและเป็นมุมมองของชีวิตสำหรับประเทศชาติ

ในฐานะที่เป็นพื้นฐานของรัฐ Pancasila เป็นรากฐานหรือปรัชญาของรัฐ Pancasila ยังควบคุมระบบการบริหารของรัฐและกลายเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินการกำกับดูแลของรัฐ ในขณะเดียวกันในมุมมองของประเทศเกี่ยวกับชีวิต Pancasila เป็นแนวทางในทัศนคติและพฤติกรรม นั่นหมายความว่าการกระทำของเราในฐานะชาวโลกจะต้องไม่ขัดแย้งกับ Pancasila เพื่อให้อุดมการณ์และเป้าหมายของชาติบรรลุผลสำเร็จตามที่ระบุไว้ในพันกศิลา