ความหมายของกฎหมายและองค์ประกอบของกฎหมาย

โลกเป็นประเทศที่ต้องรักษากฎหมายและความยุติธรรมและมีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญปี 1945 ด้วยการมีอยู่ของกฎหมายมันสามารถกลายเป็นรากฐานพื้นฐานในการควบคุมการดำเนินงานของรัฐบาลและสร้างความยุติธรรมและความสงบเรียบร้อยในสังคม กฎหมายคืออะไร?

นิยามของกฎหมายคือการรวบรวมกฎเกณฑ์ที่ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมและมีบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน กฎหมายมีลักษณะของการบังคับผูกมัดและควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ชุมชนมนุษย์และสังคม - สังคม

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกฎหมายคือเพื่อให้สามารถสร้างความดีรับประกันความยุติธรรมและความสงบเรียบร้อยในชีวิตทางสังคม กฎหมายยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างระเบียบของกลุ่มประเทศและใช้กับพื้นที่หนึ่ง ๆ

ความเห็นหนึ่งสันนิษฐานว่าระบบกฎหมายในโลกไม่ใช่ระบบกฎหมายที่แท้จริง แต่เป็นการผสมผสานระหว่างกฎหมายจารีตประเพณีกฎหมายยุโรปและกฎหมายศาสนา เนเธอร์แลนด์มีอิทธิพลอย่างมากในกระบวนการสร้างกฎหมายของประเทศเนื่องจากเนเธอร์แลนด์เป็นอาณานิคมของโลกมาเป็นเวลานานมาก

นอกจากนั้นกฎหมายศาสนายังมีอิทธิพลอย่างมากในโลกเนื่องจากโลกเป็นประเทศที่มีอิทธิพลอย่างมากจากศาสนาเดียวโดยเฉพาะศาสนาอิสลาม สิ่งนี้เห็นได้ชัดเช่นเดียวกับในกฎหมายการแต่งงานเครือญาติและการสืบทอดมรดก

(อ่านเพิ่มเติม: การคุ้มครองและการบังคับใช้กฎหมายในโลก)

ในขณะเดียวกันอิทธิพลของกฎหมายจารีตประเพณีต่อกฎหมายในโลกเนื่องจากกฎหมายจารีตประเพณีเป็นกฎหมายที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นในทางอ้อมจึงมีผลต่อกฎหมายภายในประเทศอย่างมาก

องค์ประกอบทางกฎหมาย

โดยทั่วไปองค์ประกอบทางกฎหมายสามารถตีความได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้กฎหมายก่อตัวขึ้น โดยที่มีองค์ประกอบของกฎหมาย 4 ประการที่ต้องมีอยู่ในความเข้าใจและการกำหนดรูปแบบของกฎหมาย ได้แก่ :

1. กฎหมายเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์

โดยพื้นฐานแล้วกฎหมายถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมพฤติกรรมหรือการกระทำของมนุษย์ในชีวิตทางสังคมซึ่งประกอบด้วยคำสั่งและข้อห้ามต่างๆ

2. กฎหมายจัดทำโดยหน่วยงานกำกับดูแล

ข้อบังคับทางกฎหมายกำหนดขึ้นโดยสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต ดังนั้นไม่ใช่ทุกคนหรือสถาบันที่มีสิทธิ์และอำนาจในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางกฎหมายซึ่งมีเพียงหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตซึ่งกำหนดโดยข้อตกลงเท่านั้นที่สามารถทำได้ ตัวอย่างคือประมวลกฎหมายอาญาที่จัดทำโดยสถาบันทางการของรัฐไม่ใช่โดยเอกชน

3. กฎหมายบีบบังคับ

ในกรณีนี้ทุกคนมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่โดยไม่มีข้อยกเว้น นี่คือสิ่งที่ทำให้กฎหมายแตกต่างจากบรรทัดฐานอื่น ๆ ที่ใช้ในสังคม กฎหมายไม่ได้ดูที่ชนชั้นเชื้อชาติหรือเชื้อชาติ

4. กฎหมายมีบทลงโทษที่เข้มงวด

องค์ประกอบสุดท้ายในผลิตภัณฑ์ทางกฎหมายคือการมีมาตรการลงโทษที่เข้มงวด การคว่ำบาตรเหล่านี้ได้รับการควบคุมในกฎหมายที่ตกลงร่วมกัน เมื่อผู้คนละเมิดกฎที่กำหนดขึ้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษเพื่อยับยั้งเช่นการจำคุกการปรับและแม้แต่โทษประหารชีวิต ตัวอย่างเช่นการลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรจะถูกออกตั๋วหรือปรับ