รู้จักประเภทของกวีนิพนธ์ภาษาโลก

คุณเคยอ่านหรือเขียนกวีนิพนธ์ในภาษาโลกหรือไม่? โดยทั่วไปเราเขียนบทกวีเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกของเราไม่ว่าจะเพื่อแสดงอารมณ์ที่เรารู้สึกหรือชื่นชมวัตถุบางอย่าง กวีนิพนธ์เป็นรูปแบบหนึ่งของงานวรรณกรรมที่เชื่อมโยงกันด้วยจังหวะการคล้องจองและผู้แต่งบทและบรรทัดด้วยการเลือกคำที่สวยงาม

KBBI ให้คำจำกัดความของกวีนิพนธ์ว่าเป็นวรรณกรรมที่หลากหลายซึ่งภาษาถูกผูกมัดด้วยจังหวะมิติสัมผัสและการจัดเรียงอาร์เรย์และเป็นสิ่งที่ดี กวีนิพนธ์ยังเป็นองค์ประกอบในภาษาที่มีการเลือกรูปแบบและจัดวางอย่างรอบคอบ กวีนิพนธ์สามารถกำหนดเป็นกวีนิพนธ์ได้

กวีนิพนธ์ประกอบด้วยรูปพูดและจังหวะคำพูดที่มีความหมายแฝงคำที่มีสัญลักษณ์และจินตนาการ กวีนิพนธ์ยังมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการเขียนและเนื้อหา ประเภทของกวีนิพนธ์ในภาษาโลก ได้แก่ กวีนิพนธ์บรรยายบทกวีบทกวีและกวีนิพนธ์บรรยาย

บทกวีบรรยาย

กวีนิพนธ์บรรยายเป็นกวีนิพนธ์ประเภทหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวของกวีหรือคำอธิบายเกี่ยวกับวัตถุ กวีนิพนธ์นี้แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ เพลงบัลลาดและโรแมนติก

เพลงบัลลาดเป็นบทกวีที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่มีอำนาจหรือบุคคลที่เป็นไอดอล ในขณะเดียวกันโรแมนติกเป็นกวีนิพนธ์เรื่องราวประเภทหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวด้วยภาษาโรแมนติก โดยปกติแล้วจะเป็นเรื่องราวความรักสลับกับการต่อสู้และการผจญภัย

เนื้อเพลงบทกวี

กวีนิพนธ์ประเภทที่สองคือกวีนิพนธ์ที่เป็นเนื้อร้อง บทกวีบทกวีประกอบด้วยการแสดงออกของความรู้สึกที่จัดเรียงในอาร์เรย์หรือบรรทัด กวีนิพนธ์บทกวีประกอบด้วยสามประเภท ได้แก่ บทกวีบทกวีและเซเรนาดา

(อ่านเพิ่มเติม: ความหมายและองค์ประกอบของกวีนิพนธ์)

Elegi เป็นบทกวีที่แสดงความรู้สึกเศร้าโศก ในขณะเดียวกันบทกวีเป็นบทกวีที่มีความรักต่อใครบางคนบางสิ่งหรือสถานการณ์ สุดท้าย serenada เป็นกลอนรักที่ร้องได้ คำว่า serenada หมายถึงเพลงที่ร้องตอนค่ำ

กวีนิพนธ์เชิงพรรณนา

กวีนิพนธ์เชิงพรรณนาคือกวีนิพนธ์ที่ถ่ายทอดโดยผู้เขียนเพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกถึงสถานการณ์เหตุการณ์วัตถุหรือบรรยากาศที่น่าสนใจสำหรับผู้อ่าน กวีนิพนธ์เชิงพรรณนามี 2 ประเภท ได้แก่ กวีนิพนธ์เชิงเสียดสีและประเภทวิจารณ์สังคม

การเสียดสีเป็นกวีนิพนธ์ที่แสดงถึงความไม่พอใจของกวีต่อสถานการณ์ แต่ถ่ายทอดผ่านการเสียดสีหรือกล่าวในทางตรงกันข้าม

ในขณะเดียวกันกวีนิพนธ์วิจารณ์สังคมเป็นกวีนิพนธ์ที่แสดงถึงความไม่พอใจของกวีต่อสถานการณ์หรือตนเอง แต่ในทางตรงกันข้ามกับการเสียดสีเชิงเสียดสีกวีนิพนธ์เชิงวิพากษ์สังคมจะเปิดเผยข้อบกพร่องของสถานการณ์หรือบุคคลอย่างชัดเจน