ตัวตนหลายมิติคืออะไร?

ในชีวิตมนุษย์ความแตกต่างกลายเป็นคุณลักษณะและเป็นเครื่องหมายของการขยายชีวิตทางสังคมในสังคม ลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม บางครั้งในสังคมความแตกต่างนี้ทำให้เกิดข้อพิพาท แต่ก็อาจเป็นตัวการ ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม. สิ่งนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นตัวตนหลายมิติ

อัตลักษณ์หลายมิติหมายถึงมุมมองขนาดและมุมมองของตัวตนของบุคคลในกลุ่มหรือสังคม อัตลักษณ์นี้เป็นเงื่อนไขหรือลักษณะพิเศษของบุคคลที่แยกแยะบุคคลและบ่งบอกถึงการดำรงอยู่ในสังคม

อัตลักษณ์หลายมิติในบุคคลและสังคมไม่ได้เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจัย 3 ประการที่ทำให้เกิดมุมมองนี้ ได้แก่ :

  • มีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสถานะและบทบาทของบุคคลในกลุ่ม
  • ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการมองตัวตน
  • เปลี่ยนขนาดและเทียบไม่ได้กับคนที่มีตัวตน

ประเภทของตัวตนหลายมิติ

ในชีวิตทางสังคมอัตลักษณ์หลายมิติสามารถแบ่งออกเป็นสองลักษณะ ได้แก่ ความแตกต่างกันของอาชีพและความแตกต่างระหว่างเพศ ประการแรกความแตกต่างของวิชาชีพซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของอาชีพหรืออาชีพของตน แต่สิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลดีต่อสังคมเสมอไป

(อ่านเพิ่มเติม: การสรุปข้อความและข้อมูลในโฆษณา)

อาการทางสังคมที่เป็นผลมาจากความแตกต่างของวิชาชีพคือการเกิดขึ้นของความหลากหลายทางวิชาชีพสถาบันการศึกษากำลังถูกกดดันให้สนับสนุนความต้องการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองความต้องการของวิชาชีพ

นอกจากนี้จะมีผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอาชีพในชีวิตของผู้คนหากสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนไม่เป็นไปตามความต้องการของความต้องการ ด้วยเหตุนี้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการว่างงานจำนวนมากการขยายตัวของเมืองอาชญากรรมการทุจริตและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

อัตลักษณ์หลายมิติที่สองคือความแตกต่างทางเพศซึ่งบ่งบอกถึงความแตกต่างทางเพศหรือเพศ ในสังคมสมัยใหม่ความแตกต่างทางเพศนี้ถูกกำหนดโดยหน้าที่และบทบาทที่กว้างขึ้นของผู้หญิงและผู้ชายในชีวิตทางสังคม ตัวอย่างหนึ่งคืองานของผู้ชายที่ผู้หญิงสามารถทำได้ในขณะนี้และในทางกลับกันเพื่อให้ขอบเขตระหว่างชายและหญิงบางลง